Algemene Voorwaarden

1. Inschrijvingen

Elke aanvraag tot inschrijving, zowel mondeling als schriftelijk wordt als bindend beschouwd. Er is mogelijkheid tot schriftelijke annulering, tot maximum 5 dagen na het afsluiten van de overeenkomst.

Door inschrijving of registratie of betaling verklaart de leerling bestuurder of zijn wettelijk vertegenwoordiger kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.

2. Herroepingsrecht:

Conform artikel VI.53.12°WER geldt het herroepingsrecht van 14 dagen in geval van online aankoop, niet voor rijlessen en groepsopleidingen. 

3. Verplichtingen van de leerling bestuurder:

 • De leerling bestuurder dient te allen tijde de aanwijzingen van de instructeur correct op te volgen.
 • De leerling bestuurder is steeds verplicht alle relevante informatie betreffende zijn voorlopig rijbewijs ( theoretisch examen, aantal examenpogingen an al of niet in het bezit geweest van een voorlopig rijbewijs in het verleden) aan ons te bezorgen.
 • De leerling bestuurder dient steeds tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de lessen. Bij het laattijdig aankomen zal de duur van de les verminderd worden met de vertraging opgelopen door de leerling. Alle lessen starten en stoppen aan het kantoor te Burst.
 • De leerling bestuurder zal de lesgever steeds op de hoogte brengen indien hij een verval tot sturen heeft gekregen en dit VOOR aanvang van de lessen.
 • De leerling bestuurder zal steeds VOORAF de lesgever verwittigen van omstandigheden die invloed kunnen hebben op het besturen van een voertuig. ( medische problemen, inname van bepaalde medicijnen, drugs, alcohol of andere middelen die invloed kunnen hebben op het sturen)
 • De leerling bestuurder zal steeds zorgen dat hij bij een praktijkexamen, in het bezit is van de nodige documenten. De lijst van verplichte documenten is terug te vinden op deze website: www.goca.be. Indien omwille van het gebrek aan de nodige documenten het examen niet kan doorgaan zal de leerling de examenretributie aan het examencentrum betalen alsook de examenbegeleiding. Dit wil zeggen dat voor een nieuw examen een nieuwe examenbegeleiding dient te worden geboekt en betaald.
 • De leerling bestuurder is tijdens het rijexamen zelf verantwoordelijk voor verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende boetes, de lesgever kan dan niet ingrijpen zonder de examenbeoordeling negatief te beïnvloeden.

4. De rijschool ziet er op zijn beurt op toe dat:

 • De lessen gegeven worden door een lesgever die voldoet aan de eisen van de wet. Dat deze is in het bezit van een brevet van bekwaamheid of een stagetoelating uitgereikt door het MOW.
 • Alle noodzakelijk verzekeringen aanwezig zijn.
 • De volledige tijdsduur van de lessen wordt benut voor het onderricht van de leerling bestuurder.
 • Het bekwaamheidsattest pas wordt uitgereikt conform de rijvaardigheid van  de leerling bestuurder, voldoende beheersing van het voertuig en de correcte inschatting van het verkeer door de leerling bestuurder. Indien de lesgever acht dat deze vaardigheden onvoldoende worden beheerst wordt geen bekwaamheidsattest uitgereikt.
 • Wat de praktische lessen betreft: als de leerling tijdens de verplaatsingen op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen die verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren.

5. Afwezigheden, annulering

Voor het annuleren of verplaatsen van rijlessen tot 5 werkdagen en een examenbegeleiding tot 8 werkdagen op voorhand worden geen kosten aangerekend.

Bij het annuleren of verplaatsen op kortere termijn is evenwel het volledige lesgeld verschuldigd.

In geval van overmacht en dit bewezen wordt ( bv. via een doktersattest) wordt geen lesgeld aangerekend.

Bij het annuleren of verplaatsen op kortere termijn zijn de examenretributies evenwel integraal verschuldigd vermits Rijschool Codrive Erpe-Mere die ook verschuldigd blijft aan het examencentrum.

Rijschool Codrive Erpe-Mere heeft het recht lessen en opleidingen te verplaatsen en of te annuleren in geval van overmacht (ziekte van de lesgever, defect voertuig, weersomstandigheden, bijkomende examens,…) zonder dat zulks enig recht op schadevergoeding doet ontstaan in hoofde van de leerling bestuurder. Een vervangles/-opleiding wordt steeds voorzien.

6. Tarieven

Alle tarieven hangen duidelijk zichtbaar uit in het bureel en zijn gepubliceerd op onze website. Met zijn inschrijving verklaart de leerling bestuurder kennis genomen te hebben van deze tarieven. Er zal geen enkele andere prestatie worden aangerekend dan deze welke voorzien zijn op onze tarieflijst.

7. Betaling

 • Alle opleidingen dienen voor aanvang van de opleiding betaald te worden.
 • Het boeken van de rijlessen dient online te gebeuren. Er zal gevraagd worden een voorschot te betalen van 50% van het factuurbedrag d.m.v. bankcontact.
 • U zal van ons via een e-mail een factuur  ontvangen met daarop het rekeningnummer waarop het eindsaldo dient betaald te worden.
 • Alle betalingen dienen via de website of via overschrijving te worden voldaan.
  Cash betalingen worden niet aanvaard.
 • Bij het vastleggen van een examenbegeleiding wordt gevraagd het bedrag over te schrijven op onze rekening. Het bedrag dient ten laatste 5 werkdagen na het bevestigen van de data in ons bezit te zijn. Bij laattijdige betaling vervalt ook de garantie van de gemaakte afspraken/data. Tenzij anders aangegeven dienen alle facturen minstens 10 werkdagen vóór aanvang van de lessen/ examenbegeleiding te worden betaald via overschrijving.
 • Facturen worden steeds opgemaakt op naam van de leerling bestuurder tenzij deze minderjarig is (d.w.z. jonger dan18 jaar), dan worden deze opgemaakt op
  naam van zijn wettelijk vertegenwoordiger.
 • De attesten die de leerling bestuurder dient te bekomen na het volgen van praktijklessen, zullen pas worden uitgereikt na de volledige betaling van alle openstaande bedragen.
 • De rijschool kan ten allen tijde zijn prijzen wijzigen tijdens de duur van de overeenkomst. De leerling bestuurder of zijn wettelijk vertegenwoordiger heeft dan het recht om binnen de 2 weken van de prijswijziging schriftelijk de overeenkomst te ontbinden.
 • Bij elke laattijdige betaling vervalt de garantie van gemaakte afspraken en geplande lesmomenten.
 • Bij elke laattijdige betaling is een intrest verschuldigd van 1% per maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50
  EUR, onverminderd  bijkomende incassokosten. Beide zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. 

8. Vrijwaring

De leerling bestuurder wordt gevrijwaard voor aanspraken van derden als gevolg van een verkeersongeval tijdens een rijles of een praktijkexamen tenzij:

 • de leerling bestuurder zich zodanig misdraagt dat ondanks ingrijpen van de lesgever de verkeersovertreding of de aanrijding toch plaats vindt.
 • de leerling bestuurder tijdens de rijles onder invloed is van verdovende middelen, alcohol of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden en dit na een overtreding, politiecontrole of een aanrijding blijkt.
 • de leerling bestuurder een verval werd opgelegd en dit al dan niet moedwillig niet heeft meegedeeld.
 • de leerling bestuurder onjuiste gegevens heeft verstrekt of gegevens heeft verzwegen betreffende zijn medische toestand die invloed hebben op de rijvaardigheid.

In al deze gevallen zal de leerling bestuurder WEL aansprakelijk worden gesteld.

9. Vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst

 • Zowel de rijschool als de leerling bestuurder of zijn wettelijk vertegenwoordiger hebben het recht tussentijds of vroegtijdig een einde te maken aan de overeenkomst.
 • Bij een reeds betaald bedrag, zal dit bedrag worden teruggestort mits de aftrek van de reeds gegeven lessen en een minimum administratieve kost van €60.

10. Aansprakelijkheid/Verantwoordelijkheid

 • De aansprakelijkheid van de rijschool wordt te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is en waarvoor er daadwerkelijk een dekking wordt verleend.
 • Rijschool Codrive Erpe-Mere kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor wijzigingen in de opleiding of examenregeling omwille van veranderende wetgeving.

11. Klachten/Betwistingen

 • Indien er klachten zijn kunnen deze steeds worden besproken met de zaakvoerder van de rijschool, m.n. Joran Vermeer. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling.
 • Behoudens in geval van overmacht moeten de klachten rijschool Codrive Erpe-Mere bereiken uiterlijk 7 dagen na de geleverde diensten.
 • Betwistingen die onder de bevoegdheid van het vredegerecht vallen zullen voor het Vredegerecht te Aalst kunnen worden gebracht; de gebeurlijke andere betwistingen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken te Dendermonde/Aalst. De gebeurlijke beslissingen van de klant vormen geen afwijking van gezegd toekennen van bevoegdheid